OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

POBIERZ OWH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zwane w dalszej części OWH ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 – (zwanego dalej: K.c.).
§ 2. OWH mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów i/lub usług, zawieranych przez Jerzego Nowakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „EKO-CELKON” Jerzy Nowakowski z siedzibą w Brudzewie 33, 84-100 Puck, Polska, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Puck, pod numerem 1493/2000, posiadającego numer REGON: 192205084, NIP: 587-110-88-26 (zwanego w dalszej części: Producentem) z Kontrahentami (zwanego w dalszej części Zamawiającym(i)), zawierającymi w/w umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Niniejsze warunki stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Producenta, umów handlowych zawieranych przez Producenta, jak również aneksów do podpisanych i istniejących kontraktów.
§ 3. Zamawiający wraz ze złożeniem zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Producentowi kopie dokumentów potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy w postaci aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub wyciągu z CEDIG, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, a także powiadomić o wszelkich zmianach zaistniałych od daty wydania w/w dokumentów do chwili złożenia zamówienia.
§ 4 OWH są dostępne na stronie internetowej Producenta. Na wyraźne życzenie Zamawiającego mogą zostać przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.
§ 5 Przyjmuje się, że podpisanie umowy z Producentem lub złożenie przez Zamawiającego zamówienia, oznacza przyjęcie i akceptację niniejszych OWH bez zastrzeżeń.
§ 6. Postanowienia OWH mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu zmiany przez Producenta pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWH, tylko w zakresie zmienionym w tej umowie. Pozostałe warunki OWH pozostają nadal obwiązujące.
§ 7. Znak słowno-graficzny „EKO-CELKON” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Producenta, a Zamawiający upoważniony jest do używania tego znaku w sposób zgodny z prawem. W szczególności Zamawiający nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku towarowego umieszczonego na Produkcie zakupionym od Producenta.
§ 8. OWH nie regulują spraw związanych z udzielaniem przez Producenta licencji na produkty, których jest on właścicielem, ani też żadnych spraw związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do takich produktów czy też praw z nimi związanych.

II. DEFINICJE
§ 1 Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych określenia oznaczają:
• Producent – Jerzy Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „EKO-CELKON” Jerzy Nowakowski z siedzibą w Brudzewie 33, 84-100 Puck, Polska, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Puck, pod numerem 1493/2000, posiadającego numer REGON: 192205084, NIP: 587-110-88-26,
• Zamawiający – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także prowadząca działalność gospodarczą jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca Zamówienie. Zamawiającym nie może być osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) w rozumieniu w szczególności art. 221 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93) kodeks cywilny.
• Strony – Producent i Zamawiający,
• Produkt – towary i/lub usługi będące przedmiotem umowy.

III. PRODUKT, OFERTA, ZAWARCIE UMOWY
§ 1. Produktami będącymi przedmiotem umów zawieranymi pomiędzy Stronami mogą być: maszyny ukończone i maszyny nie ukończone, części maszyn, elementy wyposażenia, usługi.
§ 2. Ogólne parametry produktu tj. przeznaczenie, opis funkcjonalności i sposób działania zawarte są w ogólnych broszurach informacyjnych na temat poszczególnego produktu dostępnych w siedzibę Producenta lub na oficjalnej stronie internetowej Producenta: www.eko-celkon.com.pl.
§ 3. Szczegółowe parametry techniczne produktu zawarte są w ofercie i/lub załączonych rysunkach ofertowych, jednak do czasu przyjęcia zamówienia, Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych, handlowych i cenowych.
§ 4. Zamówienie jest traktowane jako przyjęte dopiero wtedy, gdy zostało potwierdzone przez Producenta na piśmie, lub gdy Producent przystąpił do wykonania dostawy.
§ 5. Zawarcie umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie zakresu oferty wymaga, by Zamawiający każdorazowo złożył Producentowi w formie pisemnej – faxem lub pocztą elektroniczną, zamówienie, powołujące się na określoną ofertę lub określające cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub wykonania. Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Zamawiającego.
§ 6. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego świadczy o zapoznaniu się przez Zamawiającego z niniejszymi OWH i jest traktowane przez Producenta jako akceptacja niniejszych OWH.
§ 7. Każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Producenta, pisemnie – faxem lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności terminu dostawy towaru i/lub wykonaniu usługi oraz ceny.
§ 8. Zamawiający bez zgody Producenta nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.
§ 9. Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają akceptacji obu Stron i zachowania formy pisemnej.
§ 10. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Producenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
§ 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
§ 12. Zamawiający nie może dokonać bez pisemnej zgody Producenta cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§ 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia. Czas realizacji określony jest każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
§ 2. Terminy realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Producenta, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Producenta z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania umowy. O zmianie terminu realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

V. PRZEJŚCIE RYZYKA, DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU I/LUB USŁUGI, REKLAMACJE
§ 1. Dostawa/Odbiór produktu jest realizowany przez Producenta zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie sprzedaży.
§ 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania dostawy/odbioru zgodnie z postanowieniami dotyczącymi warunków dostawy wg Incoterms 2010.
§ 3. Produkt jest wysyłany i pakowany w sposób odpowiedni dla produktu, według standardów Producenta.
§ 4. Przestrzeganie przez Producenta zobowiązania dotyczącego realizacji dostawy wymaga w dalszej kolejności terminowego i zgodnego z przepisami prawa i postanowieniami zawartej pomiędzy Stronami umowy, wypełnienia obowiązków przez Zamawiającego.
§ 5. Nieprzewidywalne zdarzenia, które uniemożliwiają dostawę towaru lub w istotny sposób utrudniają jej realizację, a które nie zostały spowodowane przez Producenta w sposób umyślny lub zamierzony (takie jak np. przerwy eksploatacyjne, awarie, strajki i lokauty, ogólny brak surowców wskutek aktów władzy państwowej) odpowiednio wydłużają termin dostawy wskazany w Zamówieniu lub zawartej umowie, nie powodując przy tym po stronie Producenta zwłoki lub opóźnienia skutkującego możliwością dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z w/w tytułu.
§ 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i jego następstwa w przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązku terminowej dostawy.
§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej odszkodowania z tytułu opóźnienia w realizacji dostawy nie zachodzi w przypadku, gdy opóźnienie to powstało w wyniku zamierzonego naruszenia istotnego obowiązku umownego. Roszczenie odszkodowawcze jest jednakże ograniczone do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego w granicach normalnych następstw zdarzeń, z których opóźnienie wynikło.
§ 8. Zamawiający zobowiązany jest odebrać zamówiony produkt i/lub usługę. Nieodebranie produktu i/lub usługi nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania zapłaty uzgodnionej ceny.
§ 9. W przypadku realizowania dostawy przez Producenta za pośrednictwem firmy przewozowej i/lub kuriera, Zamawiający jest zobowiązany w obecności firmy przewozowej/kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego produktu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Zamawiający powinien sporządzić w obecności przedstawiciela firmy przewozowej/kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez przedstawiciela firmy przewozowej/kuriera, jeden należy wysłać do Producenta, drugi zostaje u Zamawiającego. W takim przypadku produkt wraca do Producenta, chyba, że Producent uzgodni z Zamawiającym inny plan działania reklamacyjnego wobec firmy przewozowej/kuriera.
§ 10. Anulowanie zamówienia lub zwrot produktu, może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Producenta i uiszczenia przez Zamawiającego opłaty manipulacyjnej w kwocie równej 20% ceny Produktu brutto.

VI. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
§ 1. Produkt pozostaje własnością Producenta do momentu pełnej zapłaty ceny, wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.
§ 2. Zamawiający zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z produktem i zawarcie na własny koszt umowy jego pełnego ubezpieczenia na wypadek pożaru, zalania, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.
§ 3.W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów, Zamawiający ma obowiązek terminowego przeprowadzania tych prac na własny koszt, chyba, że zapisy umowy sprzedaży stanowią inaczej.
§ 4. Producent wyraża zgodę na instalację lub inne wykorzystanie Produktów przez niego dostarczonych a stanowiących jego własność, z tym zastrzeżeniem, że Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wraz z utratą gwarancji.
§ 5. W przypadku zajęcia, zarekwirowania lub innego rozporządzenia produktami stanowiącymi nadal własność Producenta przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Producenta.

VII. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 1. Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Producenta są cenami netto obowiązującymi w magazynie Producenta, EXW Puck (wg INCOTERMS 2010). Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w wysokości przewidzianej odrębnymi przepisami.
§ 2. Płatności winny być dokonywane w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia oznaczono inny termin płatności. Rozliczenie pierwszej transakcji następuje przedpłatą dokonaną przez Zamawiającego na podstawie faktury proforma, chyba że strony uzgodnią inaczej.
§ 3. Formą płatności jest przelew bankowy na konto Producenta wskazane w wystawionej fakturze. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Zamawiający.
§ 4. Chwilą zapłaty ceny jest uznanie rachunku bankowego Producenta.
§ 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, Producent ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i wstrzymać dostawę produktu i/lub świadczenie usług do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki ustawowe liczone za okres opóźnienia w zapłacie.
§ 9. Wyłącza się możliwość dokonywania przez Zamawiającego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych z Producentem umów.
§ 10. Opóźnienia w płatnościach lub ujawnienie istotnego pogorszenia stanu majątkowego Zamawiającego, upoważnia Producenta do zażądania natychmiastowej zapłaty całości należności lub złożenia wystarczających zabezpieczeń zapłaty, niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy.

VIII. GWARANCJA I SERWIS
§ 1. Producent udziela Zamawiającemu 18- miesięcznej gwarancji na jakość i poprawne działanie zakupionego produktu, licząc od daty odbioru produktu przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż 24 miesiące od daty wykonania produktu, chyba że warunki gwarancji dołączone do produktu stanowią inaczej.
§ 2. Producent zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw przez SERWIS PRODUCENTA wad fizycznych i uszkodzeń produktu, powstałych z winy Producenta (wadliwe wykonawstwo, ukryta wada materiałowa).
§ 3. W okresie gwarancyjnym Producent ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe wyrobu w przypadku, gdy wady te nie zostały spowodowane wadliwym transportem lub niewłaściwym magazynowaniem i eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi i użytkowania.
§ 4. Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnienie następujących warunków:
a. prawidłowe przeprowadzenie montażu, rozruchu urządzenia oraz szkolenie załogi ;
b. zapoznanie się z Instrukcją Obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia;
c. wykorzystanie urządzenia wyłącznie do celu do jakiego zostało ono przeznaczone;
d. przestrzeganie warunków eksploatacji wskazanych przez Producenta;
e. przestrzeganie instrukcji dotyczących konserwacji urządzenia;
f. przestrzeganie instrukcji obsługi układu sterującego, jeżeli dotyczy to zakupionego Produktu;
§ 5. Producent ma prawo do sprawdzania stanu technicznego produktów, zwłaszcza w zakresie przestrzegania prac konserwacyjno-eksploatacyjnych i warunków pracy określonych w instrukcji obsługi urządzeń.
§ 6. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający powinien niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wykrycia wady lub zaistnienia usterki, powiadomić o tym pisemnie Producenta, przesyłając dokładny opis okoliczności powstania awarii, uszkodzenia lub ujawnionej wady. Zgłoszenia można dokonać również faksem, pocztą elektroniczną na adres e-mail Producenta, pocztą lub za pomocą formularza dostępnego na oficjalnej stronie internetowej Producenta www.eko-celkon.com.pl. W każdym przypadku należy podać numer fabryczny urządzenia, miejsce eksploatacji i dokładny opis wady/usterki/awarii.
§ 7. Producent w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Zamawiającego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy towaru. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych ustala Producent.
§ 8. Producent zapewnia rzetelną i regularną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w miejscach eksploatacji produktu, a także gwarantuje szybką naprawę i dostawę ewentualnie uszkodzonych elementów czy podzespołów.
§ 9. Czas naprawy uzależniony jest od rodzaju zaistniałej awarii lub usterki.
§ 10. Po przybyciu SERWISU PRODUCENTA na miejsce eksploatacji produktu, Zamawiający ma obowiązek przed przystąpieniem SERWISU do usunięcia zaistniałej awarii, uszkodzenia lub ujawnionej wady, okazać kartę gwarancyjną produktu i dokumenty potwierdzające przeprowadzanie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych zgodnie z Instrukcją Obsługi Produktu.
§ 12. Zamawiający ma obowiązek podpisana przedstawionego przez SERWIS protokołu stwierdzającego usunięcie lub nieusunięcie wad/usterek/awarii.
§ 13. Producent będzie zwolniony z obowiązków gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia przez SERWIS PRODUCENTA:
a. nieprzestrzegania fabrycznej instrukcji obsługi i użytkowania przez użytkownika,
b. wad powstałych na skutek nieprawidłowego magazynowania lub eksploatacji, w szczególności korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
c. zużycia będącego następstwem normalnego korzystania z produktu,
d. zerwania fabrycznych plomb lub innych zabezpieczeń stosowanych przez Producenta,
e. samowolnej ingerencji w produkt, w szczególności wprowadzenie przeróbek, zmian konstrukcyjnych,
f. samowolnego demontażu lub naprawy uszkodzonych elementów,
g. uszkodzenia urządzeń na skutek awarii obiektów, w których zostały zainstalowane,
h. uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Producenta, a spowodowane w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne,
i. uszkodzenia urządzeń na skutek klęsk żywiołowych.
§ 14. Nie podlegają gwarancji wady, których przyczyną są działania lub elementy konstrukcyjne, których w wyraźny sposób zażądał Zamawiający lub które pojawiły się w materiałach i wyrobach dostarczonych Producentowi przez Zamawiającego.
§ 15. Zamawiający może korzystać z gwarancji dopiero po całkowitym wywiązaniu się z zobowiązań płatniczych wobec Producenta.
§ 16. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny netto produktu z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
§ 17. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Producenta są naprawami płatnymi. Na naprawy pogwarancyjne obowiązuje trzymiesięczna gwarancja Producenta. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Zamawiający.
§ 18. W przypadku odsprzedaży przez Zamawiającego dostarczonych przez Producenta produktów, Producent jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu zastosowania i używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 1. Producent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
§ 2. Producent nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Zamawiającego bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Producenta lub prace naprawcze przeprowadzane przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
§ 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne produktu, wynikające ze złego doboru urządzeń przez Zamawiającego lub z niewłaściwego zaprojektowania instalacji technologicznej przez inną osobę trzecią, której częścią jest produkt.
§ 4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z produktu, ani za korzystanie z produktu przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Zamawiającego.
§ 5. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania Zamawiającego wobec osób trzecich.
§ 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Zamawiającego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

X. KORESPONDENCJA – ADRES
§ 1. Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie danych adresowych. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na ostatni podany przez Stronę adres uważa się za skutecznie doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.
§ 2. Wszelka korespondencja pomiędzy Producentem a Zamawiającym, odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

XI. KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA
§ 1. Bez zgody Producenta, Zamawiający nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową Producenta oraz informacji uzyskanych przez Zamawiającego w wyniku kontaktów handlowych.
§ 2. Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Zamawiającemu przez Producenta, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Producenta rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Producenta.
§ 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Producenta o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;
§ 4. Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

XII. SIŁA WYŻSZA
§ 1 Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży produktów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Producent nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Producenta i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Producenta z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Producent zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

XIII. DANE OSOBOWE
§ 1. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Producentowi swoich danych osobowych i przetwarzanie ich jedynie dla celów związanych ze stosunkami prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych. Zebrane dane osobowe mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Producenta.
§ 2. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania poprawy lub zmiany przekazanych danych a także do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Zamawiający zgłasza swoją wolę w w/w zakresie listem poleconym wysłanym na adres Producenta.
§ 3. Producent nie będzie przekazywać danych osobowych Zamawiającego innym podmiotom. Dane te mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

XIV. KLAUZULA SALWATORYJNA
§ 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia OWH zostaną zastąpione właściwymi przepisami prawa.
§ 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Producent oraz Zamawiający zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji Stron.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. Strony ustalają, że wszelkie zmiany OWH dokonywane przez Producenta nie wymagają aneksu do zawartych umów oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na oficjalnej stronie internetowej Producenta www.eko-celkon.com.pl
§ 2. W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.
§ 3. Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia powstania sporu, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Producenta.

Brudzewo, dnia 15 grudnia 2014r.