Oddzielną grupę urządzeń stanowią urządzenia transportujące i odwadniające, które służą do przemieszczenia transportowanego medium na żądaną przez użytkownika odległość, lub też do częściowego odwodnienia transportowanego medium podczas transportu.

W naszej ofercie są to:

Przenośnik ślimakowy - PS

Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do transportu technologicznego skratek, odwodnionych osadów ściekowych lub innych materiałów sypkich i o konsystencji pasty.
W zależności od rodzaju transportowanego medium, kąta pracy, długości stosuje się przenośniki ślimakowe z wałem (PSW) lub bez (PS).
Koryto wraz z pokrywą wykonane jest ze stali kwasoodpornej. Koryto wyłożone jest trudnościeralnym tworzywem sztucznym (najczęściej jest to PEHD).

Ślimak standardowo wykonany jest ze stali niskostopowej o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych. Do napędu ślimaka najczęściej stosowane są motoreduktory walcowe.
Przenośniki mogą być wyposażone w kilka koszy zasypowych lub kilka wylotów otwartych lub zamykanych zasuwami z napędem ręcznym lub elektrycznym. Wymiary koszy zasypowych, ich ilość oraz sposób posadowienia przenośnika (podpory, podwieszenia), uzależnione są od warunków montażowych oraz wytycznych projektanta.

PS1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Przenośnik taśmowy - PT

Przenośniki taśmowe przeznaczone są do pracy w oczyszczalniach ścieków jako urządzenie służące do transportu skratek, osadów lub materiałów sypkich. Przenośnik znajduje zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu.
Konstrukcja przenośnika wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Pokrywa zamykająca przestrzeń roboczą wyposażona jest w kosz zasypowy. Taśma gumowa prowadzona jest na krążnikach zamontowanych w obudowie. Pokrywa górna przenośnika stanowi osłonę przestrzeni roboczej taśmy i skutecznie przeciwdziała wpływom warunków atmosferycznych i emisji przykrych zapachów oraz wysypywanie się transportowanego medium poza taśmociąg. W celu czyszczenia taśmy przy wylocie medium zainstalowany jest skrobak. Zmianę naciągu gumowej taśmy progowej uzyskuje się poprzez regulację odległości pomiędzy bębnami (napędowym i napinającym) przy użyciu śrub regulacyjnych.

Napęd uzyskiwany jest poprzez motoreduktor. Najczęściej stosuje się prędkość taśmy w zakresie 0,2 do 1,0 m/s.
W zależności od kąta pracy i rodzaju transportowanego medium stosuje się różne rodzaje taśm: progową, w układzie nieckowym i płaską o różnych właściwościach wytrzymałościowych.
Rozwiązanie konstrukcyjne posadowienia przenośnika (podpory, podwieszenia, podwozie jezdne itd.) uzależnione jest od warunków lokalnych i życzenia klienta.
Standardowo przenośnik wyposażony jest w wyłącznik indywidualny, umożliwiający sterowanie ręczne. .

PT2

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Podajnik hydrauliczny - PH

Podajnik hydrauliczny (inaczej prasa hydrauliczna skratek) typ – PH służy do częściowego sprasowania skratek oraz ich transportu na odległość maksymalnie 10 m i wysokość do 6 m.
Najistotniejszym elementem podajnika jest zespól cylinder – tłok. Podajnik hydrauliczny otrzymuje napęd hydrauliczny z agregatu, podłączonego przewodami hydraulicznymi do cylindra siłownika hydraulicznego.
Dno obudowy cylindra posiada otwory umożliwiające odprowadzenie odciśniętej podczas transportu skratek wody.

Na końcu rurociągu może być zainstalowana workownica, umożliwiająca bezpośredni załadunek odwodnionych skratek do worków.
W przypadku, gdy istnieje konieczność transportu skratek na wysokość powyżej 3,5 m, na rurociągu zamontowana jest zasuwa nożowa hydrauliczna.
W przypadku instalowania podajnika lub jego części na zewnątrz budynku, należy przewidzieć ocieplenie podajnika lub jego rurociągu (przewód grzewczy, wełna mineralna i płaszcz ochronny).

PH1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Przenośnik prasujący - PSP

Przenośnik ślimakowy prasujący, lub inaczej ślimakowa prasa skratek, służy do transportu i znacznego odwodnienia skratek. Zasadniczo jego koryto nie różni się od koryta zwykłego przenośnika, poza dodatkową jego częścią, zwaną strefą odwadniająco-prasującą.
Obracający się ślimak transportuje medium do części wylotowej przenośnika.

Nagromadzenie skratek powoduje odchylenie się tylnej ściany i jego wydostanie na zewnątrz. Woda wyciśnięta podczas prasowania spływa poprzez otwory wykonane w rurze perforowanej do kanału odciekowego. Regulację stopnia odwodnienia uzyskuje się poprzez zmianą nacisku klapy dociskowej.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Prasopłuczka skratek - PPS

Prasopłuczka skratek służy do odwadniania, płukania i prasowania skratek. Posiada wielomiejscowe dozowanie wody technologicznej, koryto U-kształtne z wlotem z góry i wylotem osiowym i jest przystosowana do pracy rewersyjnej. Zasyp wyposażony jest w system wstępnego płukania. Obudowa śruby transportowej posiada system wewnętrznego płukania.

Na tyle wału napędowego zainstalowano obracającą się jednostkę, która dostarcza wodę płucząca poprzez wydrążony wał śruby do strefy płukania.
Urządzenie winno być posadowione na płycie fundamentowej do której będzie możliwe zakotwienie.

PPS1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Prasopłuczka i rozdrabnianie skratek - PPSR/PPS+PSWR

Płukanie, prasowanie, rozdrabnianie, transport i pakowanie skratek realizujemy na dwa sposoby.
Pierwsza technologia PPSR oparta jest na rozdrabniarce Muffin/Macho Monster®. Urządzenie składa się wówczas z następujących zespołów:

  • zasyp z systemem wstępnego płukania o wymiarach dostosowanych do wymagań Zamawiającego
  • system płukania kontrolowany elektrozaworem;
  • rozdrabniarka Muffin/ Macho Monster® z cykloidalnym reduktorem obrotów;
  • komora wtórnego płukania z odprowadzeniem odcieku (DN100 na obie strony komory płuczącej), z sitem oraz śrubą transportującą skratki obracającą się ruchem niejednostajnym i kątowym reduktorem obrotów;
  • rura transportowa, w której następuje odwodnienie i zagęszczenie rozdrobnionych skratek z kolanem 60° (rura posiada zmienną średnicę);
  • kompleksowy system sterowania;
  • system pakowania Longofill.

Części stałe (skratki) podawane są przez zasyp, gdzie następuje wstępne płukanie, potem do rozdrabniarki Muffin/Macho Monster® . Następnie dostają się między dyski tnące nałożone na dwa heksagonalne wały obracające się przeciwbieżnie. Dla uzyskania dużego momentu niszczącego na obwodzie dysków tnących, urządzenie wyposażone jest w osiowy (cykloidalny) reduktor obrotów. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem dysków rozdrabniających, heksagonalnych wałów i uszczelnienia z łożyskowaniem, w rozdzielni stosuje się programowalny sterownik.
W przypadku dostania się pomiędzy wały urządzenia, materiałów, których nie są w stanie rozdrobnić za jednym razem dyski tnące, rozdzielnia zapewnia pracę cykliczną (rewers).

Po rozdrobnieniu skratki podlegają ponownemu płukaniu w komorze płuczącej na sicie, w którym pracuje śruba transportująca. Kierunek obrotów śruby jest cyklicznie zmieniany dla uzyskania efektu przewalania skratek wzdłuż systemu płukania, co umożliwia najlepsze wypłukanie zanieczyszczeń organicznych. Po płukaniu odciek kierowany jest do kanału.

Drugą technologię PPS+PSWR stanowi prasopłuczka skratek wraz ze zintegrowanym przenośnikiem rozdrabniającym i systemem workowania skratek LONGOFILL.
Prasopłuczka posiada wielomiejscowe dozowanie wody technologicznej, koryto U-kształtne z wlotem z góry i wylotem osiowym i jest przystosowana do pracy rewersyjnej. Zasyp wyposażony jest w system wstępnego płukania wraz z zaworem elektromagnetycznym. Obudowa śruby transportowej posiada system wewnętrznego płukania. Na tyle wału napędowego zainstalowano obracającą się jednostkę, która dostarcza wodę płucząca poprzez wydrążony wał śruby do strefy płukania. Po wypłukaniu skratki transportowane są do przenośnika rozdrabniającego przy pomocy kolana. W dolnej części przenośnika zamontowane są stałe noże rozdrabniające, które współpracują z nożami ruchomymi na wale ślimaka. Wał ślimaka podparty jest w dolnej części na łożyskach ceramicznych, a w górnej na łożyskach przekładni walcowej. Zespół napędowy składa się z przekładni walcowej z silnikiem. Przekładnia osadzona jest na osi napędowej wału.

Zespół workujący
Końcowym elementem gospodarki skratkami w budynku krat gęstych jest workownica, dopasowana wymiarowo do wylotu z przenośnika rozdrabniającego lub rury transportowej, montowana bezpośrednio na nim (szczelne połączenie). Kaseta wykonana jest z tworzywa sztucznego.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU