Grupa ta obejmuje urządzenia służące do oddzielania zanieczyszczeń stałych i zawiesin ze ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków lub przepompowni. Są to tzw. urządzenia mechanicznego oczyszczania. Dobrze przeprowadzone wstępne oczyszczanie zapobiega powstawaniu problemów eksploatacyjnych związanych z obecnością zawiesin (skratek, piasku i tłuszczu) w całym dalszym procesie oczyszczania ścieków.

Znajdziecie tutaj Państwo informacje na temat następujących urządzeń:

Automatyczna kratka schodkowa - OZ

Automatyczna krata schodkowa typ OZ przeznaczona jest do usuwania zanieczyszczeń pływających ze ścieków komunalnych i niektórych przemysłowych, jak np. pochodzących z garbarni, zakładów mięsnych, itp.
Przepustowość oferowanych krat jest różna, wynosi od 5 do 4000 m3/h, a uzależniona jest od rozstawu lamin i jej wielkości. Integralną część urządzenia stanowi sterowanie automatyczne – wykonane najczęściej w wersji różnicowo-czasowej. Układ rejestrujący różnicę poziomu ścieków przed i za kratą (na dopływie i odpływie) uruchamia samoczynnie napęd kraty.
Podstawową funkcję oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń, spełniają zespoły lamin stałych i ruchomych.
Przed montażem należy przewidzieć uskok w dnie kanału, powodujący napływ ścieków na górną powierzchnię pierwszego, dolnego stopnia lamin.

Zanieczyszczone ścieki napływają na powierzchnię schodkową lamin. Laminy ruchome poruszając się mimośrodowo względem lamin stałych, powodując unoszenie zanieczyszczeń w kierunku „ku górze”, na kolejne poziomy schodów lamin stałych, aż do momentu zrzutu skratek poza obręb kraty schodkowej. Oddzielone i częściowo odwodnione zanieczyszczenia (skratki) trafiają bezpośrednio do następnego urządzenia technologicznego (praski, przenośnika czy pojemnika). Spiętrzenie technologiczne ścieków przed kratą powoduje zagęszczenie skratek i utworzenie warstwy dywanowej, stanowiącej samoistną warstwę filtracyjną dla dalej napływających ścieków. Utrzymanie takiej warstwy na kracie schodkowej pozwala na zatrzymanie zanieczyszczeń o wymiarach mniejszych od prześwitu technologicznego lamin kraty.

OZ1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Sito bębnowe - BOS

Bębnowy oddzielacz skratek typ – BOS przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych. Wielkość zatrzymanych zanieczyszczeń zależna jest od średnicy otworów perforowanych bębna obrotowego. Bębnowy oddzielacz skratek przeznaczony jest do pracy w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.
Pod pokrywą uchylną znajduje się bęben obrotowy, nachylony względem osi poziomej pod odpowiednim kątem. Bęben posiada otwory perforowane. Średnica otworów jest zależna od wielkości zanieczyszczeń przewidywanych do wychwycenia i od wymaganej przepustowości urządzenia.

Wewnątrz bębna zamontowana jest wstęga ślimakowa, służąca do wyprowadzenia wychwyconych skratek na zewnątrz bębna. Spłukiwanie zanieczyszczeń odbywa się przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, doprowadzanej rurą do wnętrza urządzenia. Odprowadzenie skratek na zewnątrz oddzielacza odbywa się poprzez króciec wylotowy skratek. Wszystkie zespoły technologiczne umiejscowione są pod pokrywą uchylną, posiadającą króciec wentylacyjny służący do odprowadzania oparów technologicznych.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Sito cylindryczne - SC

Sito cylindryczne jest przeznaczone do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych, pływających, w małych oczyszczalniach ścieków komunalnych i przepompowniach. Posiada także zastosowanie w oczyszczalniach ścieków przemysłowych takich branż przemysłu jak: owocowo – warzywny, mięsny, drobiarski, garbarski, itp. Wymiar średnicy oczka sita cylindrycznego decyduje o wielkości zatrzymanych zanieczyszczeń.

Zasada działania jest prosta: do wnętrza sita cylindrycznego doprowadzane są ścieki grawitacyjnie lub pompą. Skratki zostają zatrzymane w korycie sita, a odseparowana ciecz spływa grawitacyjnie rurą spustową na zewnątrz urządzenia i dalej do kanału ściekowego. Zatrzymane skratki (w korycie bębna) wygarniane zostają za pomocą szczotek mechanicznych, obracających się z prędkością ok. 9 obr/min. Wielkość zatrzymanych zanieczyszczeń zależna jest od średnicy oczek.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Mechaniczna krata pionowa - MKP

Mechaniczna krata pionowa typ MKP przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Jest to z zasady krata rzadka, może być montowana w kanałach o dużej głębokości. Jest to krata płaska, łańcuchowo-zgrzebłowa. Bardzo wolny ruch zgrzebeł powoduje oczyszczanie się części cedząco-filtrującej kraty i transport zanieczyszczeń do pojemnika lub praski skratek.
Szerokość szczelin roboczych pomiędzy prętami jest dowolna, dostosowana do potrzeb Zamawiającego.

Najczęściej szerokość szczeliny wynosi od 10 do 60 mm. W dolnej części ramy zamontowany jest napływ z fartuchem gumowym, który powoduje skierowanie zanieczyszczeń bezpośrednio na część cedzącą.
Układ sterowania elektrycznego napędu posiada możliwość sterowania czasowego lub różnicowego, rejestrując różnicę poziomu ścieków przed i za kratą.

MKP1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Krata koszowa z automatycznym usuwaniem skratek - KK

Krata koszowa służy do podnoszenia skratek pochodzących ze ścieków wypływających z rury spustowej w głębokich studzienkach i przenoszenia ich do pojemnika usytuowanego na poziomie operatorskim, prasy skratek, transportera lub innego urządzenia przewidzianego w ciągu technologicznym.
Urządzenie składa się z kosza, prowadnic o profilu ceowym i dźwigu elektrycznego, lub wciągnika ręcznego, lub obu. Wszystkie elementy wykonane są ze stali odpornej na korozję. Krata wyposażona jest w konstrukcję która umożliwia wyciągnięcie kosza.

Ścieki zostają doprowadzone rurą spustową do kosza, w którym zostają odfiltrowane wszelkie zanieczyszczenia stałe o wielkości większej niż jego prześwit. Gdy kosz zapełni się należy podnieść go do góry za pomocą dźwigu. Dźwig ten pozwala na bezpieczne zatrzymanie podnoszonego ciężaru na dowolnej wysokości. Kosz przemieszcza się po prowadnicach w kierunku pionowym. Zamontowane na koszu rolki przetaczają się po prowadnicach zapewniając koszowi dokładne prowadzenie i minimalizują siły tarcia.

KK1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Krata ręczna - KR

Krata ręczna przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków w kanałach technologicznych oczyszczalni ścieków.
Zarówno wymiary kraty jak i odstęp pomiędzy prętami, realizowane są według zaleceń projektanta lub indywidualnego życzenia klienta. Kąt pochylenia kraty może być 45o i 60o.

Krata ręczna jest kratą rzadką. Zalecany prześwit pomiędzy prętami wynosi od 10 do 60 mm. Rynienka odciekowa dostosowana jest do wymiarów kraty i kanału lub zgodnie z projektem.
Kraty ręczne traktuje się często jako kraty zastępcze, montowane na kanałach awaryjnych.

KR1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Separator piasku - SP

Separator piasku służy do oddzielania piasku (zawiesiny mineralnej) z zawiesiny organicznej. Oddzielenie piasku jest istotnym etapem w procesie oczyszczania wstępnego, ponieważ zabezpiecza kolejne obiekty oczyszczalni przed zapychaniem rurociągów, ścieraniem mechanicznych elementów pomp, akumulacji piasku w komorach napowietrzania czy fermentacji. Separator znajduje zastosowanie zarówno w komunalnych jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.
Separator piasku zbudowany jest z komory płukania i sedymentacji wyposażonej w zespół regulujący i uspokajający przepływ doprowadzonej do separatora zawiesiny, oraz zespół transportu i odwadniania piasku.

Doprowadzona do separatora piasku zawiesina (pompą lub grawitacyjnie) zostaje wyhamowana i uspokojona. W komorze sedymentacji piasek opada na dno, a woda odprowadzona zostaje rynną odpływową. Zgromadzony na dnie komory piasek transportowany jest za pomocą ślimaka bezwałowego do kontenera lub przyczepy ustawionej pod wylotem z separatora. Podczas transportu piasek ulega częściowemu odwodnieniu.
Separator pracuje z efektywnością większą niż 90% przy wielkości ziarna piasku > 0,2 mm, z założeniem 10% zawartości suchej masy w doprowadzanej zawiesinie.

SP1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Separator płuczka piasku - SPP

Separator-płuczka piasku – urządzenie służące do oddzielania substancji nieorganicznej od organicznej. Jest to unowocześniona i bardziej zaawansowana technologicznie wersja separatora piasku, w którym wprowadzono funkcję płukania pulpy piaskowej wodą w celu dokładnego odseparowania substancji mineralnej od organicznej.
Separator składa się z komory płukania i sedymentacji zawiesiny mineralnej, mieszadła, oraz zespołu odwadniania zawiesiny mineralnej wraz z przenośnikiem ślimakowym. Wyposażony jest w przelew, króciec napływowy wraz z dyfuzorem, króciec spustowy zawiesiny organicznej, króciec odpływowy zawiesiny organicznej i króciec doprowadzający wodę płuczącą. Na przewodzie doprowadzającym wodę płuczącą znajduje się zawór regulacyjny z siłownikiem i zawór odcinający. Na przewodzie spustu zawiesiny organicznej znajduje się zawór regulacyjny z siłownikiem. W komorze sedymentacyjnej znajduje się czujnik do pomiaru wysokości substancji mineralnej. Na górze korpusu separatora płuczącego znajduje się odkręcana klapa rewizyjna. Pulpa piaskowa doprowadzona jest do separatora z piaskownika za pomocą pomp. Pulpa zostaje wprowadzona w ruch obrotowy za pomocą specjalnej kształtki COANDA, a rozpływ pulpy do komory separatora następuje za pomocą dyfuzora. Od dołu doprowadzona jest woda płucząca za pomocą dyszy.

Zadaniem wody płuczącej jest wypłukanie substancji organicznej z substancji mineralnej. Proces ten wzmacniany jest przez ruchy mieszadła. Pod wpływem wody płuczącej, substancja organiczna poddaje się procesowi flotacji. Jej odpływ następuje poprzez przelew i rurę odpływową. W komorze separatora substancja nieorganiczna sedymentuje na sicie, skąd za pomocą zgarniaczy usuwana jest do komory przenośnika. Gdy na dnie zalega dużo substancji mineralnej, co sygnalizowane jest przez czujnik zamontowany na dnie, jest ona okresowo usuwana przenośnikiem ślimakowym do kontenera lub przyczepy ustawionej pod wylotem z separatora. Podczas transportu piasek ulega odwodnieniu.
Pewna ilość substancji organicznej i mineralnej nie poddaje się ani flotacji ani sedymentacji. Powoduje to, że trwa ona w zawieszeniu w środkowej części komory separatora. Jej odpływ następuje co pewien czas przez rurę spustową.
Zawartość substancji organicznej w substancji mineralnej wynosi poniżej 3%. Wyniki mogą się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju i składu ścieków oraz skuteczności działania urządzeń ciągu technologicznego poprzedzającego separator – płuczkę piasku, a więc krat i piaskownika.

SPP1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU